Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMEEN

  Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elke koop- & verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website afgesloten met Et Alors Fashion. Men wordt aanzien als zijnde 'klant' wanneer men de website bezoekt.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andere voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, enkel wanneer deze vooraf, schriftelijk en uitdrukkelijk door Et Alors Fashion aanvaard zijn.

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Et Alors / Liesbeth Melotte

Ghoosstraat 7
3550 Heusden-Zolder
België

Email: etalorsinfo@gmail.com

BTW-nummer: BE0772.423.866


 1. BESTELLING

  Een overeenkomst komt geldig tot stand wanneer bij het plaatsen van een bestelling de betaling correct wordt uitgevoerd en ontvangen. Bestellingen kunnen enkel correct geplaatst worden via de website.
 2. AANSPRAKELIJKHEID

  3.1

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door Et Alors Fashion is bedoeld. Hierbij staat Et Alors Fashion garant voor de kwaliteit van het oorspronkelijke product.

3.2 

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd of niet compleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via etalorsinfo@gmail.

Wanneer dit niet tijdig (binnen 10 kalenderdagen) wordt gemeld. kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd/aangepast/veranderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en staat Et Alors Fashion niet garant voor terugbetalingen.

3.3

Onze aansprakelijkheid geldt niet indien:

A - de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of aangepast of door derden heeft laten repareren en/of aanpassen.

- de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

4. HERROEPINGSRECHT

Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Retourzendingen worden vergoed door Et Alors Fashion. Retourneren gaat tot 14 dagen na het ontvangen van de artikelen.

5. BETALING & PRIJZEN

Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet gemaakt en verzonden worden.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van vergissing/typefouten. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 1. UITVOERING / VERZENDING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het
afronden van de betaling. De verzending gebeurt binnen 1-3 werkdagen via Bpost. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding alsook dat Et Alors Fashion niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de diensten en service van de verzenddienst.

Bestellingen worden ten laatste de volgende werkdag na ontvangst van betaling verzonden. De standaard leveringstermijn is 1-4 werkdagen. Verzenden naar NL is ook mogelijk, hier is een (kleine) meerkost aan verbonden en de leveringstermijn bedraagt dan 2 - 6 werkdagen.

Wanneer de klant kiest voor de optie afhaling, kan de bestelling vaak nog dezelfde dag opgehaald worden. Er kan hiervoor een afspraak vastgelegd worden via etalorsinfo@gmail.com of +32477036669 (WhatsApp).

 1. GESCHILLEN

  Alle geschillen voortkomend uit deze algemene voorwaarden worden beheerst en gecontroleerd door het Belgisch recht.


DISCLAIMER

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend.

 1. ALGEMEEN

De eenmanszaak ET Alors (ondernemingsnummer: BE 0772.423.866), verleent u hierbij toegang tot www.etalorsfashion.be: “Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Et Alors Fashion en/of derden zijn aangeleverd. Et Alors Fashion geniet het volledige copyright. Et Alors Fashion behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van haar website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door Et Alors Fashion.

 1. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling vanEt Alors Fashion.

Alle inhoud van de website, en in het bijzonder alle prijzen op de website, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 1. AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende bronbestanden, indesign documenten, logo’s en beeldmerken, teksten, website, foto’s en overige rechten liggen bij Et Alors Fashion en/of haar licentiegevers.


 

PRIVACYVERKLARING

 1. INTRODUCTIE

Et Alors Fashion hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy gerespecteerd wordt). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Et Alors Fashion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als GDPR).

Door de website te gebruiken bent u akkoord met het gebruik van cookies.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Als zijnde Et Alors Fashion zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens 

etalorsinfo@gmail.com

 1. WAARVOOR GEBRUIKT CHLOE'S HOUSE OF FASHION UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door Et Alors Fashion verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Et Alors Fashion (Zie Terms & Conditions)
 • Het verwerken van bestellingen
 • Meedelen van de status van bestellingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. De betrokkene heeft hiervoor toestemming gegeven via het aanmelden op de nieuwsbrief - deze toestemming kan steeds beëindigd worden via de 'unsubscribe-button' die aanwezig is in elke verzonden mail door Et Alors Fashion of op aanvraag.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen en verwerken)

 •   Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer, e-mail 
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 1. VERSTERKING AAN DERDE PARTIJEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze provider Lightspeed. Lightspeed zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding en worden de regelgevingen rond GDPR duidelijk uitgelegd op hun website.

Om onze bestellingen te verwerken en te verzenden hebben wij een koppeling met bpost. Deze ontvangt van ons uw adresgegevens (afleveradres) om de bestellingen te kunnen verzenden/leveren.

Uw online betalingen worden verwerkt door onze partner Lightspeed Payments.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers/providers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 1. BEWAARTERMIJN

Et Alors Fashion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 1. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Et Alors Fashion van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 1. UW RECHTEN OMTRENT DE GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 1. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via mail. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 1. WIJZIGING PRIVACY POLICY

Et Alors Fashion kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste privacy verklaring is van kracht sinds de webshop online is gegaan in 2021.

Contactformulier